-->

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH

 


Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường vốn không chỉ được huy động từ một nguồn mà các doanh nghiệp phải chủ động huy động vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong sản xuất kinh doanh.  Nhu cầu vốn xét trên góc độ mỗi doanh nghiệp là điều kiện để duy trì sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tâng việc làm và thu nhập cho người lao động. Từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trên trị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rõ ràng, vốn chiếm một vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh, do đó nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp là cần thiết. Để đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng VKD, doanh nghiệp cần thự hiện các biện pháp cơ bản sau:

Thứ nhất: Thực hiện chặt chẽ việc thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của doanh nghiệp mình. Việc lựa chọn dự án đầu tư tốt hay không có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn dự án đầu tư đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải tính toán, nghiên cứu các yếu tố như : khả năng tài chính của doanh nghiệp, điều kiện cung cấp sản phẩm, tính khả thi và kết quả dự án mang lại.

Thứ hai : Tổ chức tốt quá trình huy động vốn hợp lý, tổ chức khai thác triệt để các nguồn lực đã huy động. Huy động vốn phải đảm bảo được tính độc lập, chủ

động trong SXKD của doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp phải có quan điểm huy động vốn tối đa nguồn lực bên trong như từ: lợi nhuận để lại, nguồn vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển. Phần còn lại sẽ được huy đông từ bên ngoài như : vay ngắn hạn, vay dài hạn, thuê tài chính...cơ cấu nguồn tài trợ phải đảm bảo có chi phí sử dụng vốn bình quân là thấp nhất. Mức độ huy động vốn phải dựa trên cơ sở đáp ứng nhu cầu hình thành TSCĐ và TSLĐ thường xuyên cần thiết.

Thứ ba: Xác đinh đúng đắn nhu cầu VKD cần thiết, tối thiểu cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoạt động. Từ đó lập kế hoạch huy động vốn, bố trí sử dụng vốn có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên liên tục, không bị gián đoạn.

Thứ tư: Doanh nghiệp phải xác định cơ cấu vốn hợp lý và chủ động điều chỉnh cơ cấu vốn để đảm bảo an toàn tài chính, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình nền kinh tế trong từng thời kỳ.

Thứ năm : Tổ chức tốt quá trình sản xuất, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp cần phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất lao động nhằm sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, tiết kiệm nguyên vật liệu, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo nhằm tăng sản lưọng tiêu thụ, mở rộng thị phần.

Thứ sáu: Phát huy tốt vai trò của Tài chính doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với khâu mua sắm TS, vật tư đến dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Phát hiện kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quản lý sử dụng vốn, từ đó đưa ra các quyết định điều chình cho phù hợp với diễn biến thực tế SXKD.

Thứ bảy : Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bằng cách đưa ra chính sách tín dụng đúng đắn với từng nhóm khách hàng, hạn chế tình trạng bán hàng không thu được tiền, vốn bị chiếm dụng quá nhiều. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác thanh toán nợ đến hạn tranh để các khoản nợ quá hạn tăng lên.

Thứ tám : Chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro bất thường trong kinh doanh bằng cách đa dạng hoá đầu tư, đa dạng hoá sản phẩm. Tiến hành trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi, hàng tồn kho...tham gia bảo hiểm cho TS, đồng thời lập quỹ dự phòng tài chính để có nguồn bù đắp khi VKD bị thiếu hụt.

Trên đây là một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp nói chung. Trong thực tế, doanh nghiệp cần căn cứ vào điều kiện và phương hướng của mình để đưa ra các biện pháp cụ thể có tính khả thi cao nhằm đẩy mạnh công tác tổ chức và sử dụng có hiệu quả VKD cho doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm và cho mình các ý kiến nhé.